Vrijwilligerswijzer

Onze vrijwilligerswijzer is ook te downloaden via deze link.

Vrijwilligerswijzer Stuif-Stuif (versie juni 2021)

Doelstelling

Deze vrijwilligerswijzer is bedoeld om medewerkers van de Stuif-Stuif te informeren over afspraken omtrent gewenst gedrag en om te informeren over wederzijdse verwachtingen.

Aanmelden

Om vrijwilliger te worden bij de Stuif-Stuif dient een aanmeldformulier ingevuld te worden. Dit kan online via www.stuifstuif.nl of op de draaidagen zelf via een coördinator.
De Werkgroep beoordeeld de aanmelding. Na goedkeuring zal een Stuif-Stuif T-shirt worden overhandigd. De Werkgroep heeft de mogelijkheid om een aanmelding af te wijzen.
Bij online aanmeldingen en terugkerende medewerkers zullen de gegevens worden gecontroleerd op de eerste draaidag-deelname van het jaar.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Na inlevering van het aanmeldformulier ontvangt de medewerker een mail vanuit Justis om de VOG te kunnen aanvragen. Het verkrijgen van een VOG is verplicht voor alle medewerkers van de Stuif-Stuif die 18 jaar of ouder zijn.
De VOG zelf dient te worden overhandigd aan het secretariaat. Het tijdig aanvragen en inleveren van de VOG is de verantwoordelijkheid van de medewerker. Bij uitblijven hiervan zal de toegang tot de Stuif-Stuif worden ontzegd.

Aansturing medewerkers

In eerste instantie worden alle aanwijzingen van de Werkgroep opgevolgd. Werkgroepleden zijn
herkenbaar aan hun oranje overhemd met Stuif-Stuif logo. Naderhand is evaluatie altijd mogelijk. Eigen initiatief wordt zeer gewaardeerd, maar overleg altijd met een coördinator over wat handig en mogelijk is. In overleg is bij de Stuif-Stuif heel veel mogelijk, de Werkgroep en het bestuur bewaken hierin de grenzen.

Dagelijkse gang van zaken

Medewerkers worden op de draaidagen om 9:00 uur verwacht in de kantine. Om 9:30 uur wordt er een openingspraatje gehouden waarin algemene mededelingen worden gegeven. Direct daarna wordt de dagindeling bepaald. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de medewerker. We kunnen echter geen garanties geven over de indeling.
Om 9.45 uur wordt verwacht dat je bij jouw activiteit aanwezig bent en alles klaarzet, omdat om 10.00 uur de kassa open gaat en de eerste bezoekers binnen komen.
Indeling van de lunchpauze wordt geregeld door de coördinatoren. Ieders pauze duurt een half uur, en vindt tussen 12:00 en 14:00 plaats. Hierbij proberen we zo veel mogelijk de voorkeur van de medewerkers te volgen. Helaas is dit niet altijd mogelijk.
De Stuif-Stuif is open tot 16.00 uur en dáárna wordt er met zijn allen opgeruimd en de vloer geveegd. Laat je activiteit netjes achter. Het kan zijn dat een andere medewerker de volgende dag die activiteit draait en dan is het wel zo prettig als alles netjes is.
Het zal meestal zo zijn dat iedereen rond 17.00 uur naar huis kan. Meld je altijd wel even af bij je coördinator.
Bij verhindering is het belangrijk dat de medewerker zich uiterlijk voor 9.00 uur ‘s morgens afmeldt.

Eten, drinken en roken

De eet- en rookpauzes worden in overleg gehouden. Loop nooit zomaar weg bij een activiteit, maar overleg altijd met je coördinator of je even weg kan. Dit voorkomt irritaties.
Elke medewerker heeft recht op een lunchpauze van 30 minuten. Op het terrein van de Stuif mag niet gerookt worden. Eten en drinken voor de vrijwilligers wordt verzorgd in de medewerkerskantine. Medewerkers dienen zelf te zorgen voor het eten en drinken van hun kinderen. Kinderen zijn niet welkom in de medewerkerskantine, tenzij er een noodgeval is.

Alcohol en verdovende middelen

Tijdens de draaiuren op het terrein van de Stuif-Stuif is het niet toegestaan verdovende middelen te nuttigen of onder invloed daarvan te zijn.
Alcoholische versnaperingen, zoals verkrijgbaar bij de bar, mogen door medewerkers pas worden genuttigd nadat alle kramen zijn opgeruimd. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om de juiste maat te houden. Bij overschrijden daarvan kunnen medewerkers door de Werkgroep naar huis gestuurd worden. Dit is ook van toepassing op de medewerkersavond.
Uiteraard geldt ook bij de Stuif-Stuif “NIX 18”.

Klachten van bezoekers

Hoezeer wij ook ons best doen om alles goed te laten verlopen, kan het voorkomen dat een bezoeker een klacht heeft of voor problemen zorgt. Neem ieder(e) klacht/ probleem serieus! Ga nooit in discussie met een bezoeker, maar verwijs de bezoeker door naar een coördinator.
Als je een klacht hebt ontvangen over een medewerker, geef deze dan door aan de Werkgroep. Laat eventuele correcties over aan coördinatoren.
Los conflicten waarbij eigen kinderen betrokken zijn niet zelf op, meldt het aan een coördinator.

Melding van ongevallen medewerkers en bezoekers

Ongevallen en gevaarlijke situaties moeten altijd gemeld worden aan een Werkgroeplid. Dit draagt ertoe bij dat herhaling zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Tijdens draaidagen is er BHV aanwezig. Deze zijn bereikbaar via de coördinatoren of via de kassa.
Een aantal medewerkers heeft een BHV-certificaat. Tijdens een incident nemen zij de afhandeling op zich. De hoofd-BHV’er is een lid van de Werkgroep. Op draaidagen zal vermeld worden welke BHV’ers aanwezig zijn.

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag is veelal een gebeurtenis die buiten het patroon van de gebruikelijke menselijke ervaringen ligt en leed veroorzaakt. Het betreft een confronterende ervaring, die het denken, het voelen en het handelen van de getroffene voor een korte of langere tijd beïnvloedt. Ongewenst gedrag kan voorkomen in de vorm van pesten, ongewenste intimiteiten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en racisme. Bij ongewenst gedrag is het vooral maatgevend hoe het gedrag door de getroffene wordt ervaren en niet alleen hoe het gedrag door de ander is bedoeld. Ongewenst gedrag wordt tijdens de activiteiten van de Stuif-Stuif niet getolereerd. Dit geldt ook voor grappen met een seksuele ondertoon.
Een slachtoffer van ongewenst gedrag kan ten alle tijde terecht bij een Werkgroeplid. Ook wanneer iemand getuige is van ongewenst gedrag dient diegene dat te melden aan een Werkgroeplid.

Wil je een officiële klacht indienen? Dit kan altijd en hier gaan wij uiterst serieus mee om. Vraag naar een klachtenformulier bij een coördinator, of ga naar www.stuifstuif.nl/klacht, daar staat een stappenplan voor je klaar. Ook kun je altijd het klachtenprotocol van Stichting Stuif-Stuif inzien.

Perscontacten

Wanneer iemand van de pers zich meldt bij de Stuif-Stuif dan moet deze persoon worden doorverwezen naar een coördinator.
Het is toegestaan om persoonlijk te reageren op de facebook pagina en andere sociale media-activiteiten van de Stuif-Stuif. Wel willen we vragen om, wanneer vragen gesteld worden aan de organisatie, de reactie over te laten aan de Werkgroep.

Vergoedingen

Stichting Stuif-Stuif geeft haar medewerkers geen geldelijke beloning. De medewerker ontvangt wel een t-shirt en aan het einde van de laatste draaidag een medewerkerspresentje. Tevens wordt er op de dinsdagavond in de tweede draaiweek een medewerkersavond georganiseerd.

Medewerkerskinderen

De eigen kinderen van de medewerkers mogen gratis naar binnen, mits ze om 9.00 uur direct meekomen met de medewerker. Buurkinderen, kleinkinderen, vriendjes en vriendinnetjes kunnen met korting naar binnen, maar moeten dan ook om 9.00 uur meekomen met de medewerker.

Persoonlijke eigendommen

Jij bent zelf verantwoordelijk voor jouw persoonlijke eigendommen. Dus laat je persoonlijke eigendommen niet onbeheerd bij een activiteit liggen.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen dienen bij een coördinator ingeleverd te worden. Het kan zijn dat verloren en gevonden voorwerpen, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, begeleiders en kinderen worden omgeroepen via het speakersysteem, vanuit het StuifTheater. Ben jij, of je kind iets kwijt, let dan goed op wat er omgeroepen wordt.

Uitstraling en verwachtingen

  • Medewerkers dienen te vermijden dat zij in een 1-op-1 situatie komen met minderjarige collega’s of bezoekers. Niet omdat we je niet vertrouwen, wel omdat wij je graag willen beschermen tegen valse beschuldigingen.
  • Van bezoekers wordt verwacht dat zij ofwel zelfstandig de dag door kunnen komen, of begeleiding mee hebben. Assistentie bij bijvoorbeeld het toilet is daarom niet nodig. Mocht een kind daar toch om hulp vragen, help dan de eigen begeleiding te vinden.
  • Tijdens de Stuif-Stuif dient iedereen een verzorgd uiterlijk te tonen en schone en verzorgde kleding te dragen. Medewerkers dienen herkenbaar te zijn aan het Stuif-shirt of -overhemd. De Stuifkleding mag niet aangepast worden, tenzij er met een coördinator overlegd is.
  • Voor medewerkers geldt dat hun gedragingen buiten de Stuif-Stuif invloed kunnen hebben op het imago van de Stuif. Iedereen wordt daarom verzocht om geen Stuif-kleding te dragen bij activiteiten na 16:00 of buiten de draaidagen.
  • Mobiele telefoons worden niet gebruikt bij de activiteiten, tenzij in overleg met een coördinator.

Stichting Stuif-Stuif behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de vrijwilligerswijzer, zonder deze te melden.